Witamy w Banku Spółdzielczym w Nasielsku...

licytacja

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Pułtusku

Michał Lisiecki

Kancelaria Komornicza, Mickiewicza 36 N,  Pułtusk,   06-100 Pułtusk

tel. 236763989 

komornikpultusk.pl

Sygnatura: GKM 7/22


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW OS1U/00029219/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pułtusku Michał Lisiecki na podstawie art. 953 k.p.c. w zw. z art. 986[1-11] kpc że w dniach od 25-04-2024 od godz. 11:00 do 02-05-2023 do godz. 14:00 odbędzie się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dostępnego pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/

DRUGA    L I C Y T A C J A     N I E R U C H O M O Ś C I 
 w drodze elektronicznej

licytacja obejmuje prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Siennica przy ul. Gen. W. Sikorskiego 99, gmina Nasielsk. Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne nr 81/16, 81/17 i 82/1 o łącznej powierzchni 0,4561 ha w obrębie 0051 Siennica.
Nieruchomość stanowi własność dłużnika. Dla nieruchomości jest urządzona księga wieczysta nr OS1U/00029219/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Pułtusku IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Suma oszacowania wynosi 2 516 400,00zł zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi  1 677 600,00zł. 
Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych (art. 978 § 2 k.p.c.).
Postąpienie wynosi: 16 776,00zł.
Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Wniosek o założenie konta użytkownika składa się za pośrednictwem ww. systemu teleinformatycznego. Osoba nieposiadająca numeru PESEL składa wniosek za pośrednictwem wybranego komornika sądowego.
Czas trwania przetargu wynosi 7 dni.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości tj. kwotę 251 640,00 zł najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu na rachunek bankowy komornika: 
Bank BGŻ BNP Paribas SA 17 16001462 1886 0221 8000 0001
Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Przepisu art. 964 k.p.c. nie stosuje się. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość której dotyczy wpłata rękojmi, a także sygnaturę Gkm 7/22. 
Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Kategoria magazyny i hale:

Wielkość udziału: 1/1

Rok budowy [rok]: 1974

Liczba pięter w budynku: 3

Piętro: 0

Dodatkowe: teren ogrodzony, winda, miejsce parkingowe, podjazd dla niepełnosprawnych

Przeznaczenie gospodarcze: działalność gospodarcza

Forma własności: prawo własności

Powierzchnia [m^2]: 1591,00

Link do E-Licytacji: Przejdź

Więcej informacji pod linkiem:

https://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/608243