Witamy w Banku Spółdzielczym w Nasielsku...

FUNDUSZ WSPARCIA KREDYTOBIORCÓW

FUNDUSZ WSPARCIA KREDYTOBIORCÓW

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców jest pomocą dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a muszą spłacać raty kredytu mieszkaniowego. Ze wsparcia mogą skorzystać również osoby, które sprzedały dom lub mieszanie, na które wcześniej wzięły kredyt, ale z uzyskanej kwoty nie spłaciły go w całości.

Ustawa Prawna:

(Tutaj ustawić możliwość przejścia do ustawy)

  

Rodzaje i kwota wsparcia udzielanego ze środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

1. WSPARCIE:

 • wypłacane jest na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy
 • jego kwota ustalana jest indywidualnie w zależności od wysokości miesięcznej raty kredytu mieszkaniowego, lecz nie może być wyższa niż 2 000,00 zł miesięcznie
 • polega na przekazywaniu bankowi, który udzielił kredytu mieszkaniowego, kwoty przeznaczonej na spłatę zobowiązań kredytobiorcy
 • okres jego przekazywania może być krótszy, jeżeli przed terminem 36 miesięcy wystąpią przesłanki wykluczające otrzymywanie wsparcia (np. kredytobiorca znalazł zatrudnienie, a posiadanie statusu osoby bezrobotnej było warunkiem otrzymania wsparcia).

2. POŻYCZKA na spłatę zadłużenia:

Jeżeli kredytobiorca sprzedał zakupioną na kredyt nieruchomość, ale z uzyskanej kwoty nie spłacił kredytu w całości, może wnioskować o pożyczkę na jego spłatę. Kredytobiorca może złożyć wniosek o pożyczkę na kwotę zadłużenia, nie wyższą jednak niż 72 000,00 zł. Przyznana kwota jest wpłacana w całości na rachunek banku, który udzielił kredytu.

Ważne: kredytodawca ma obowiązek dostarczyć umowę sprzedaży nieruchomości do banku, w którym ma kredyt, w terminie 14 dni od dnia sprzedaży.

3. PROMESA:

Kredytobiorca może zgłosić się do swojego banku o przyrzeczenie udzielenia pożyczki na spłatę zadłużenia, czyli promesę. Musi jednak wcześniej zawrzeć przedwstępną umowę sprzedaży kredytowanego domu lub mieszkania.

Kto może starać się o wsparcie, pożyczkę lub promesę?

Wsparcie lub pożyczka na spłatę zadłużenia mogą być przyznane, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

a) w dniu złożenia wniosku co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status bezrobotnego,

b) kredytobiorca ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 50 proc. dochodów osiąganych miesięcznie przez jego gospodarstwo domowe,

c) miesięczny dochód jego gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie przekracza:

 • 1 552,00 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – dwukrotności zwaloryzowanej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 tej ustawy
 • 1 200,00 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – iloczynu dwukrotności kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej ustawy i liczby członków gospodarstwa domowego

  

Wsparcie oraz pożyczka na spłatę zadłużenia nie mogą być przyznane:

a) jeżeli utrata zatrudnienia przez co najmniej jednego z kredytobiorców nastąpiła z winy pracownika,

b) jeżeli jeden z kredytobiorców uzyskał wsparcie na zasadach określonych w ustawie*,

c) jeżeli umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana przed złożeniem wniosku o wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia,

d) za okres, w którym co najmniej jednemu z kredytobiorców przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy,

e) jeżeli w dniu złożenia wniosku kredytobiorca:

 • jest właścicielem innego mieszkania lub domu, lub był nim w ciągu ostatnich 6 miesięcy,
 • posiada  inne spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiada takie prawo w ciągu ostatnich 6 miesięcy,
 • ma inne roszczenie o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, lub miałeś takie roszczenie w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

Chyba że wsparcie nie jest już udzielane, a okres jego udzielania nie przekroczył               35 miesięcy. W takim przypadku łączny okres wsparcia przyznanego kredytobiorcom          na spłatę kredytu mieszkaniowego nie może przekroczyć 36 miesięcy.

Jak skorzystać z Funduszu?

 

Wniosek możesz złożyć :

 • elektronicznie – za pośrednictwem bankowości internetowej  lub wysyłając na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.skan lub zdjęcie prawidłowo uzupełnionego i podpisanego wniosku wraz z załącznikami (jeśli są wymagane),
 • pisemnie – w Oddziale Banku lub pocztą na jego adres.

Czy wsparcie lub pożyczkę z Funduszu trzeba zwrócić?

 

Tak. Zwrot rozpoczyna się po upływie 2 lat od wypłaty ostatniej raty wsparcia lub pożyczki. Udzielone wsparcie lub pożyczkę zwraca się miesięcznie w 144 równych                 i nieoprocentowanych ratach. Po terminowej spłacie 100 rat, pozostała część przyznanego wsparcia lub pożyczki zostaje umorzona.

Wzór wniosku o wparcie, promesę lub pożyczkę na spłatę zadłużenia

Pobierz wniosek >>>

O szczegóły udzielania pomocy finansowej z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców pytaj w Oddziałach Banku.