Witamy w Banku Spółdzielczym w Nasielsku...

Informacja Zarządu Banku Spółdzielczego w Nasielsku

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006, od 26 czerwca 2017 roku, Bank Spółdzielczy w Nasielsku rozszerza zakres wymaganych informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych, bez względu na formę złożenia dyspozycji płatniczej (papierową lub za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej).

Wszelkie transfery środków pieniężnych, niezależnie od kwoty, będą musiały posiadać następujące informacje:

  •        numer rachunku zarówno zleceniodawcy jak i beneficjenta,
  •        pełną nazwę/imię i nazwisko zarówno zleceniodawcy oraz beneficjenta,             
  •        pełny adres zleceniodawcy: kraj i miasto, uzupełnione o nazwę ulicy, numer i kod pocztowy, jeśli jest stosowany

Począwszy od 26 czerwca 2017 roku, jakiekolwiek transfery środków pieniężnych z brakującymi i/lub błędnymi informacjami o zleceniodawcy i/lub beneficjencie mogą skutkować :

  •       opóźnieniami w wykonaniu płatności,
  •       odrzuceniem płatności,
  •       zwrotem płatności,
  •      a nawet – blokadą środków przez bank beneficjenta lub bank pośredniczący w transakcji.

Prosimy o rozważną realizację Państwa zobowiązań wobec własnych kontrahentów (w tym ewentualną weryfikację jakości danych baz kontrahentów dostępnych w Państwa systemach finansowo-księgowych) oraz rekomendujemy, aby w razie potrzeby wskazali Państwo kontrahentom swój numer rachunku w standardzie IBAN oraz pełną nazwę Państwa firmy, zgodną z dokumentami rejestrowymi.

Powyższe zasady są podyktowane koniecznością wypełniania przez Bank Spółdzielczy w Nasielsku obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawnych.

                                                                                                 Zarząd

                                                                          Banku Spółdzielczego w Nasielsku