Witamy w Banku Spółdzielczym w Nasielsku...

Gwarancja BGK

Bank Spółdzielczy w Nasielsku w dniu 7 marca 2013r. podpisał umowę o współpracy portfelowej linii poręczeniowej z SGB-Bankiem S.A. w Poznaniu w ramach realizacji przez BGK programu „Wspieranie przedsiębiorczości
z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego” przyjętego
z wykorzystaniem poręczeń
i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”, przyjętej przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 19 maja 2009r.

Czym jest gwarancja BGK de minimis PLD?

Gwarancja BGK de minimis PLD to forma zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego w przypadku gdyby Przedsiębiorca nie spłacił kredytu w wyznaczonym terminie. W przypadku nie spłacenia kredytu w wyznaczonym terminie przez Przedsiębiorcę, BGK dokona z gwarancji spłaty części kredytu.

Do kogo skierowana jest gwarancja BGK?

Gwarancję BGK może otrzymać mikro, mały i średni przedsiębiorca, posiadający status rezydenta, dla którego Bank dokona pozytywnej oceny zdolności kredytowej.

Wysokość gwarancji BGK

Gwarancja może zabezpieczyć do 60% kwoty kredytu,

przy czym maksymalna kwota gwarancji to 3 500 000zł.

Okres ważności gwarancji

Gwarancja BGK udzielona jest na czas określony i obowiązuje do 27 miesięcy.

Koszty gwarancji BGK

Dla gwarancji udzielonych do dnia 31 grudnia 2013 r. stawka opłaty prowizyjnej:

  • za pierwszy okres roczny gwarancji wynosi 0,5%,
  • za kolejny okres roczny gwarancji wynosi 0,5 %.

Zabezpieczenia udzielonej gwarancji

Z tytułu udzielonej Przedsiębiorcy gwarancji spłaty kredytu, BGK wymaga zabezpieczenia w postaci weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową. Dodatkowo, Przedsiębiorca składa w Banku oświadczenie
o poddaniu się egzekucji, do kwoty stanowiącej równowartość 200% kwoty gwarancji udzielonej przez BGK