Rachunek bieżący

Drukuj

 

Przeznaczony jest dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych. a także organizacji społecznych, politycznych, zawodowych, fundacji i stowarzyszeń oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą., uzyskujących przychody ze swojej działalności
i służy on do gromadzenia środków pieniężnych posiadacza rachunku oraz prowadzenia rozliczeń związanych z jego działalnością.

 

Dokumenty niezbędne do otwarcia rachunku

 

Do otwarcia rachunku oprócz zawiadomienia o nadaniu numeru REGON i decyzji w sprawie nadania numeru NIP, w zależności od statusu prawnego prowadzonej działalności potrzebne są następujące dokumenty:

 

osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółek cywilnych

 

zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

 

umowę o zawarciu spółki – w przypadku spółki cywilnej

 

stowarzyszenie i fundacje:

wyciąg z właściwego KRS,

statut,

 

spółdzielnie:

wyciąg z właściwego KRS,

statut,

 

spółki prawa handlowego:

wyciąg z właściwego KRS,

umowa spółki lub statut,

 

kościelne osoby prawne:

dokumenty potwierdzające utworzenie kościelnej osoby prawnej,

pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń
woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych,

potwierdzony odpis wypisu z rejestru prowadzonego przez MSWiA,

 

 

jednostki samorządu terytorialnego:

statut,

pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń
woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych.

 

 

Dokumenty wymagane przy otwieraniu rachunków dla innych podmiotów instytucjonalnych, nie wymienionych powyżej określone
są w odpowiednich regulaminach dostępnych w siedzibie banku
i oddziałach.