Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy "ROR Junior"

Drukuj

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy „ROR Junior”

 

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ROR Junior służy do gromadzenia środków pieniężnych osobom które
nie ukończyły 18 roku życia.

ROR Junior umożliwia w szczególności:

- dokonywanie wpłat oraz wypłat z rachunku,

- przechowywanie środków pieniężnych;

- otrzymanie karty płatniczej oraz dokonywanie operacji przy ich użyciu;
Karta młodzieżowa wydawana jest osobie fizycznej, która ukończyła 13 lat

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ROR Junior obowiązuje do chwili ukończenia przez posiadacza rachunku 18 roku życia.

 

Osoba małoletnia może posiadać w Banku tylko jeden ROR Junior.

 

Do otwarcia ROR Junior wymagane jest dokonanie wpłaty środków w wysokości min. 10,00zł.

Bank Spółdzielczy w Nasielsku z siedzibą w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Kościuszki 19, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców Nr 0000052598,NIP 568-000-24-94, REGON 000509086
Copyright Bank Spółdzielczy w Nasielsku