ROR-dla młodych

Drukuj

 

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy „ROR-dla młodych”

 

 

 

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ROR-dla młodych służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych osobom które nie ukończyły 30 roku zycia.

ROR-dla młodych umożliwia w szczególności:

- przechowywanie środków pieniężnych;

- otrzymanie karty płatniczej oraz dostęp do banku internetowego, dokonywanie operacji przy ich użyciu;

- uzyskanie kredytu odnawialnego / limitu w ROR lub kredytu odnawialnego - dopuszczalnego salda debetowego;

- korzystanie z innych usług bankowych oferowanych przez Bank, zgodnie z warunkami określonymi w odrębnie zawartych umowach oraz odrębnych regulaminach.

- Umowa w części dotyczącej ROR-dla młodych jest zawierana na czas określony.

 

Z chwilą ukończenia przez posiadacza rachunku 30 roku życia następuje zmiana dotychczasowego rachunku ROR - dla młodych na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ROR.

 

zmiana rachunku obowiązuje od pierwszego dnia następującego po miesiącu ukończenia przez posiadacza 30 roku życia.

 

Klient indywidualny może posiadać w Banku tylko jeden ROR-dla młodych jako rachunek indywidualny oraz być współposiadaczem rachunków wspólnych.

 

Do otwarcia ROR-dla młodych nie jest wymagane dokonanie wpłaty środków.

 

Bank Spółdzielczy w Nasielsku z siedzibą w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Kościuszki 19, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców Nr 0000052598,NIP 568-000-24-94, REGON 000509086
Copyright Bank Spółdzielczy w Nasielsku