Rachunek Oszczędnościowo-Rozliczeniowy

Drukuj

 

ROR-SGB to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, służący do gromadzenia środków pieniężnych w złotych oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych z wyjątkiem rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Posiadaczem rachunku osobistego może być każdy kto spełnia jeden
z następujących warunków
:

·       osoba pracująca o stałym źródle dochodów, która zleci zakładowi pracy przekazywanie na ROR całości lub części swego wynagrodzenia;

·       emeryt, rencista, który zleci instytucji ZUS, KRUS przekazywanie swojego świadczenia na swoje konto osobiste;

·       osoba, która zadeklaruje wysokość comiesięcznych wpłat gotówkowych dokonywanych na swoje konto osobiste.

Rachunek ROR może być otwarty dla jednej osoby, współmałżonków lub osób ze sobą niespokrewnionych. Właściciel może także ustanowić pełnomocnika, który będzie uprawniony do dysponowania rachunkiem.

 

Bank Spółdzielczy w Nasielsku z siedzibą w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Kościuszki 19, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców Nr 0000052598,NIP 568-000-24-94, REGON 000509086
Copyright Bank Spółdzielczy w Nasielsku