Zasady Ładu Korporacyjnego

Drukuj

 

Bank Spółdzielczy w Nasielsku informuje, iż od 1 stycznia 2015r. przyjął do stosowania „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” uchwalone 22 lipca 2014r. przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wprowadzenie tych zasad nastąpiło przez przyjęcie „Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Nasielsku”. W dokumencie tym zebrane zostały zasady, którymi na co dzień kieruje się Bank Spółdzielczy w Nasielsku w wykonywaniu swojej działalności w  relacjach z Klientami oraz swoim otoczeniem.

 

pdf1
  Oświadczenie Zarządu Banku o stosowaniu Zasad ładu korporacyjnego

 

pdf1
  Polityka Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Nasielsku

 


  pdf1
  Ocena stosowania Zasad ładu korporacyjnego

 

pdf1
   Schemat organizacyjny w Banku Spółdzileczym w Nasielsku

 

Bank Spółdzielczy w Nasielsku z siedzibą w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Kościuszki 19, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców Nr 0000052598,NIP 568-000-24-94, REGON 000509086
Copyright Bank Spółdzielczy w Nasielsku