Skargi i Reklamacje

Drukuj

 

Bank Spółdzielczy w Nasielsku informuje, iż przyjmuje skargi i reklamacje w swojej siedzibie w centrali Banku w Nasielsku przy ul. Kościuszki 19 oraz w każdej jednostce organizacyjnej zajmującej się obsługą klienta tj. Oddziałach Banku: w Świerczach przy ul. Wiejska 3D i w Winnicy przy ul. Pułtuska 44. Skargi i reklamacje mogą również być przesyłane do Banku za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: nasielsk @ bsnasielsk . sgb . pl

Bank Spółdzielczy w Nasielsku, w związku z wejściem w życie  Ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż  podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami jest Bankowy Arbitraż Konsumencki przy Związku Banków Polskich, ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa, https://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc


pdf1


  Zasady składania reklamacji/skarg/wniosków w Banku Spółdzielczym w Nasielsku

 

Załączniki:

pdf1

 

  Zał. nr 1 Formularz reklamacji (osoba fizyczna, podmiot indywiduwlany)

 

pdf1

 

  Zał. nr 2 Formularz reklamacji (podmiot instytucjonalny)

 

pdf1

 

  Zał. nr 3 Formularz reklamacji kartowej (podmioty indywidualne)

 

pdf1

 

  Zał. nr 4 Formularz reklamacji kartowej (podmiot instytucjonalny)

 

 

 

Bank Spółdzielczy w Nasielsku z siedzibą w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Kościuszki 19, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców Nr 0000052598,NIP 568-000-24-94, REGON 000509086
Copyright Bank Spółdzielczy w Nasielsku