Polityka Informacyjna

Drukuj

 

INFORMACJA O DOSTĘPIE DO ZASAD POLITYKI INFORMACYJNEJ

BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NASIELSKU

DOTYCZĄCEJ ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ

 

Działając na podstawie art. 111a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Prawo bankowe, a także Uchwały Nr 385/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008r. Bank Spółdzielczy w Nasielsku informuje, że dokument „Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Nasielsku dotycząca adekwatności kapitałowej” obejmujący:

1) określenie zakresu ogłaszanych zgodnie z wymienionymi wyżej wymogami prawa informacji;

2) określenie częstotliwości ogłaszania;

3) formy i miejsce ogłaszania;

4) zasady zatwierdzania i weryfikowania informacji, podlegających ogłaszaniu, a nie ujętych w sprawozdaniu finansowym,

jest dostępny publicznie w Centrali Banku w Nasielsku, ul. Kościuszki 19, pokój sekretariatu, od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8.00 – 16.00, w Oddziale w Winnicy 

(pokój Kierownika Oddziału) w godz. 7.30 do 15.30, w Oddziale w Świerczach (pokój Kierownika Oddziału) w godz. 7.30 do 15.30

Bank Spółdzielczy w Nasielsku z siedzibą w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Kościuszki 19, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców Nr 0000052598,NIP 568-000-24-94, REGON 000509086
Copyright Bank Spółdzielczy w Nasielsku