Kredyt UniKredyt Nawozowy

Drukuj

  

Przeznaczenie kredytu

Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie zakupów związanych z bieżącą produkcją rolniczą, a mianowicie:

  1. nawozów mineralnych, środków ochrony roślin oraz pasz;

  2. kwalifikowanego materiału siewnego zbóż, rzepaku, kukurydzy, lnu, buraków cukrowych i pastewnych, sadzeniaków ziemniaka, nasion warzyw oraz kwalifikowanego materiału szkółkarskiego do nowych nasadzeń i odnowień;

  3. jałówek, loszek, owiec-maciorek, kózek oraz rozpłodników buhajów, knurów, tryków, kozłów i ogierów, z wyłączeniem zakupu na eksport;

  4. pszczelich matek użytkowych i reprodukcyjnych;

  5. paliwa na cele rolnicze.

 

Kwota kredytu

Wysokość kredytu nie może przekroczyć łącznie równowartości 15 q żyta na 1 ha użytków rolnych wg cen przyjętych do naliczania podatku rolnego w roku, w którym zawarto umowę kredytu.

 

Waluta kredytu

Kredyt udzielany jest w PLN.

 

Termin spłaty

Kredyt udzielany jest na okres do 12 miesięcy, spłacany w ratach
lub jednorazowo.

Kredyt jest kredytem nieodnawialnym, tzn. że spłata kredytu w całości
lub w części uniemożliwia Kredytobiorcy ponowne jego wykorzystanie.

 

Bank Spółdzielczy w Nasielsku z siedzibą w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Kościuszki 19, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców Nr 0000052598,NIP 568-000-24-94, REGON 000509086
Copyright Bank Spółdzielczy w Nasielsku