Artykuły

Kredyt w rachunku bieżącym

Drukuj

 

Osoby uprawnione

Osoby fizyczne prowadzące działalność rolniczą posiadające zdolność kredytową oraz stałe miejsce zamieszkania lub prowadzenia działalności
na terenie działania Banku.

 

Przeznaczenie kredytu

Sfinansowanie bieżącej działalności dla podmiotów posiadających rachunek bieżący, prowadzony od minimum sześciu miesięcy w Banku.

 

Kwota kredytu

Kwota kredytu do 100% potrzeb na prowadzenie bieżącej działalności.

 

Waluta kredytu

Kredyt udzielany jest w PLN.

 

Termin spłaty

Kredyt może zostać udzielony na 1 rok.

 

Bank Spółdzielczy w Nasielsku z siedzibą w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Kościuszki 19, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców Nr 0000052598,NIP 568-000-24-94, REGON 000509086
Copyright Bank Spółdzielczy w Nasielsku