Kredyt OBROTOWY

Drukuj

  

Przeznaczenie kredytu

  1. Kredyt obrotowy przeznaczony jest na sfinansowanie bieżącej działalności gospodarczej lub produkcji rolniczej związanej z zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług oraz cyklem rozliczeń pieniężnych.

  2. Kredyt może być udzielony na sfinansowanie zapasów, rozliczeń między-okresowych czynnych, należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami oraz płatności.

  3. Przedmiotem kredytu nie może być finansowanie zapasów trudno zbywalnych, nieściągalnych należności oraz innych nieprawidłowych aktywów.

 

Kwota kredytu

Kwota kredytu do 100% potrzeb na prowadzenie bieżącej działalności.

Waluta kredytu

Kredyt udzielany jest w PLN.

 

Termin spłaty

  1. Kredyt udzielany jest w rachunku kredytowym, jako kredyt krótkoterminowy z okresem spłaty do 1 roku.

  2. W przypadku uzasadnionym kredyt może być wydłużony o 6 miesięcy.

  3. Bank może stosować karencję w spłacie kapitału, nie dłużej niż 6 miesięcy.

 

 

Bank Spółdzielczy w Nasielsku z siedzibą w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Kościuszki 19, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców Nr 0000052598,NIP 568-000-24-94, REGON 000509086
Copyright Bank Spółdzielczy w Nasielsku