Kredyt INWEST-AGRO

Drukuj

  

Przeznaczenie kredytu

Kredyt może być udzielany z przeznaczeniem na:

1) zakup nieruchomości

2) zakup pojazdów służących do prowadzenia gospodarstwa rolnego,

3) zakup ciągników, maszyn i urządzeń,

4) remont, modernizację, przebudowę bądź rozbudowę budynków gospodarczych,

5) remont ciągników, maszyn i urządzeń,

6) zakup zwierząt do uzupełnienie stada podstawowego,

7) zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania,

8) zakup innych dóbr trwałego użytku.

 

Kwota kredytu

Kwota kredytu nie może przekroczyć 90% wartości nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne.

 

Waluta kredytu

Kredyt udzielany jest w PLN.

 

Termin spłaty

Kredyt może zostać udzielony maksymalnie na 15 lat. Karencja w spłacie kredytu nie może przekroczyć 2 lat.

 

Bank Spółdzielczy w Nasielsku z siedzibą w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Kościuszki 19, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców Nr 0000052598,NIP 568-000-24-94, REGON 000509086
Copyright Bank Spółdzielczy w Nasielsku