Kredyt Inwest-Firma

Drukuj

 

Przeznaczenie kredytu

1) zakup nieruchomości,

2) zakup pojazdów służących do prowadzenia działalności gospodarczej,

3) zakup maszyn i urządzeń,

4) remont, modernizację, przebudowę bądź rozbudowę lokali do prowadzenia działalności gospodarczej,

5) zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania,

6) zakup innych dóbr trwałego użytku służących do prowadzenia działalności.

 

Kwota kredytu

Kwota kredytu nie może przekroczyć 90% wartości nakładów inwestycyjnych. 

 

Waluta kredytu

Kredyt udzielany jest w PLN.

 

Termin spłaty

Kredyt może zostać udzielony maksymalnie na 15 lat.  Karencja w spłacie kredytu nie może przekroczyć 2 lat.

 

Bank Spółdzielczy w Nasielsku z siedzibą w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Kościuszki 19, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców Nr 0000052598,NIP 568-000-24-94, REGON 000509086
Copyright Bank Spółdzielczy w Nasielsku