Kredyt odnawialny w ROR

Drukuj

           BANK  SPÓŁDZIELCZY W  NASIELSKU          

 

SPECYFIKACJA PRODUKTU

KREDYT ODNAWIALNY W ROR-SGB 

 

1.

Nazwa produktu:

kredyt odnawialny w ROR-SGB

2.

Klient:

1) osoby prywatne – konsumenci,

2) status dewizowy – rezydent.

3.

Przeznaczenie:

własne potrzeby konsumpcyjne.

4.

Waluta:

PLN.

5.

Warunki otrzymania:

1)       posiadanie ROR w banku przez okres co najmniej 3 miesięcy lub zawarcie umowy o prowadzenie rachunku, do ww. okresu może być zaliczony również okres posiadania rachunku w innym banku, wówczas posiadacz ROR winien dostarczyć bankowi historię rachunku poświadczoną przez bank, w którym rachunek ten dotychczas posiadał,

2)       przekazywanie na ROR-SGB comiesięcznie dochodów z tytułu zatrudnienia
lub dochodów z tytułu emerytury albo renty lub innych dochodów,

3)       brak niedopuszczalnego salda debetowego w okresie 3 miesięcy przed zawarciem umowy, a jeżeli powstało takiego salda, to zostało ono uregulowane w ciągu
14 dni,

4)       posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

5)       posiadanie zdolności kredytowej,

6)       posiadanie pozytywnej oceny wiarygodności.

6.

Maksymalna wysokość:

do 3-krotność wpływów na rachunek, za zgodą Zarządu Banku w innej wysokości

7.

Minimalna wysokość:

brak.

8.

Maksymalny okres

kredytowania:

5 lat z możliwością przedłużenia

9.

Termin wymagalności:

co 30 dni od daty powstania oraz w ostatnim dniu trwania umowy

10.

Formy zabezpieczenia:

 gwarancją spłaty są systematyczne wpłaty/wpływy na ROR-SGB

11.

Udział własny klienta:

nie jest wymagany

12.

Oprocentowanie:

oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej określanej decyzją zarządu banku zgodnie z wewnętrznymi przepisami

13.

Częstotliwość obliczania odsetek:

odsetki oblicza się w miesięcznych okresach obrachunkowych na dzień wymagalności, począwszy od dnia wykorzystania kwoty kredytu do dnia poprzedzającego termin jego spłaty (obliczane z uwzględnieniem zmieniającej się wysokości zadłużenia)

14.

Forma i sposób wypłaty kredytu:

kredyt odnawialny w ROR-SGB udostępniany jest w rachunku ROR-SGB po spełnieniu warunków umowy – jednorazowo w formie bezgotówkowej

15.

Forma i sposób spłaty kapitału:

na ostatni dzień trwania umowy, spłata z ROR-SGB – w formie bezgotówkowej

16.

Forma i sposób spłaty odsetek:

1)    miesięcznie – w dniu wymagalności,

2)    bank pobiera naliczone odsetki z ROR-SGB ostatniego dnia każdego miesiąca
z wykorzystaniem kredytu odnawialnego w ROR-SGB lub w dniu zamknięcia
ROR-SGB,

3)    w przypadku braku dostępnych środków na ROR-SGB odsetki zostaną pobrane
w pierwszej kolejności z najbliższej wpłaty na ROR-SGB 

17.

Minimalna kwota spłaty:

nie dotyczy.

18.

Kolejność zaksięgowania wpływających spłat:

1)    prowizje i opłaty oraz koszty poniesione przez bank, które kredytobiorca zobowiązany jest zwrócić zgodnie z umową,

2)    odsetki od zadłużenia przeterminowanego,

3)    odsetki zapadłe (zaległe),

4)    kapitał przeterminowany,

5)    odsetki bieżące naliczane do dnia poprzedzającego wpływ środków na spłatę zadłużenia,

6)    kapitał bieżący.

19.

Karencja w spłacie kapitału:

nie dotyczy.

20.

Zawieszenie spłaty odsetek:

nie dotyczy.

21.

Skutki wcześniejszej spłaty:

1)        kredytobiorca może dokonać spłaty części bądź całości kredytu w terminie wcześniejszym, ale jeżeli kredytobiorca spłaca kredyt przed terminem, wówczas nie jest zobowiązany do zapłaty oprocentowania za okres po spłacie kredytu, a całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócony został czas obowiązywania umowy, chociażby kredytobiorca poniósł je przed wcześniejszą spłatą.

2)       za wcześniejszą spłatę opłata nie jest pobierana. 

22.

Skutki późniejszej spłaty:

1)       niespłacona w terminie wymagalna część lub całość kredytu staje się zadłużeniem przeterminowanym,

2)       od kwoty zadłużenia przeterminowanego nalicza się i pobiera odsetki według stopy dla kredytów przeterminowanych i postawionych w stan natychmiastowej wymagalności określonej w przepisach wewnętrznych banku.

23.

Wykorzystanie spłaconej kwoty kapitału:

każda wpłata na ROR-SGB zmniejsza saldo, a każda wypłata zwiększa saldo zadłużenia. Kredyt odnawialny w ROR-SGB może być wielokrotnie wykorzystywany w okresie kredytowania.

24.

Prolongata spłaty:

dozwolona w formie aneksu.

25.

Prowizje i opłaty:

1)       zgodnie z taryfą obowiązującą w banku,

2)       opłata za monit/upomnienie, wezwanie do zapłat – pobierane są gotówkowo
lub bezgotówkowo z ROR-SGB,

3)       opłaty pobierane są jednorazowo w formie bezgotówkowej przed dokonaniem czynności, za którą pobierana jest opłata.

26.

Warunki wypowiedzenia umowy:

bank może wypowiedzieć umowę w przypadku:

1)     braku spłaty kredytu odnawialnego w ROR-SGB po uprzednim wezwaniu kredytobiorcy do zapłaty w terminie nie krótszym niż 7 dni,

2)    braku systematycznych wpłat na ROR-SGB w wysokości gwarantującej spłatę zadłużenia,

3)    wypowiedzenia umowy ROR-SGB przez bank lub przez posiadacza ROR-SGB,

4)    wszczęcia postępowania egzekucyjnego wobec kredytobiorcy przez innego jego wierzyciela,

5)    stwierdzenia niezgodności ze stanem faktycznym lub prawnym któregokolwiek
z oświadczeń kredytobiorcy złożonego we wniosku o udzielenie kredytu lub innym dokumencie złożonym w banku w związku z ubieganiem się o kredyt oraz udzieleniem kredytu albo stwierdzenia niezgodności ze stanem faktycznym lub prawnym dokumentów dostarczonych przez kredytobiorcę w trakcie trwania umowy,

6)    złożenia przez kredytobiorcę wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

7)    niespłacenia w terminie określonym w umowie naliczonych i należnych odsetek
od wykorzystanego kredytu za dwa miesięczne okresy rozliczeniowe,

8)     dwukrotnego następującego po sobie naruszenia obowiązku, o którym mowa w § 14 ust. 1 i ust. 3 umowy.

27.

Termin wypowiedzenia:

2 miesiące.

28.

Powiązania z innymi produktami:

ROR, karty.

29.

Rozwiązania szczegółowe: 

dokumentowanie dochodów w postaci stałych wpływów na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy

 

Bank Spółdzielczy w Nasielsku, zwany dalej "Bankiem" oświadcza, iż opublikowane na niniejszej stronie internetowej informacje, mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty Banku w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.
Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań, podejmowanych w oparciu o te informacje.
Bank nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach WWW, do których łącza zostały umieszczone na niniejszym serwisie.
Copyright Bank Spółdzielczy w Nasielsku