Kredyt Mieszkaniowy

Drukuj

 

Bank Spółdzielczy w Nasielsku

 

SPECYFIKACJA PRODUKTU

KREDYT MIESZKANIOWY

 

 

1

Nazwa produktu:

kredyt mieszkaniowy

2

Klient:

klient indywidualny – osoba fizyczna

3

Przeznaczenie:

1.     zakup:

ð      domu jednorodzinnego,

ð      lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność,

ð      spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,

ð      prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

ð      działki budowlanej, w tym także siedliskowej wyłączonej z produkcji rolnej,

ð      udziału w nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkalne,

2.     nakłady związane z:

ð      budową domu,

ð      budową lokalu mieszkalnego,

ð      remontem, modernizacją, przebudową lub rozbudową domów jednorodzinnych,

ð      remontem, modernizacją bądź przebudową lokali mieszkalnych w domu wielorodzinnym,

ð      adaptacją pomieszczenia użytkowego na cele mieszkalne,

ð      zamianą domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,

ð      zakupem działki z rozpoczętą budową domu jednorodzinnego (budynku mieszkalnego) i dokończeniem tej budowy,

ð      wykończeniem (dokończenie budowy) lokalu mieszkalnego,

ð      wykończeniem domu jednorodzinnego będącego w stanie surowym,

ð      budową lub rozbudową domu prowadzoną przez generalnego wykonawcę lub systemem gospodarczym na działce, o której mowa w pkt 1 lit. e), należącej do Kredytobiorcy,

3.     wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego,

4.     uzupełnienie wkładu budowlanego związanego z przekształceniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,

5.     całkowitą spłatę terminowo obsługiwanych kredytów zaciągniętych w bankach na cele określone w pkt. 1-3, jeżeli wartość kwoty kredytu wynosi nie więcej niż 80% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie (np. wg wartości określonej operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego

4

Waluta:

PLN.

5

Warunki otrzymania:

Kredyt może być udzielony osobie fizycznej, posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych, która spełnia następujące warunki:

1)    posiada zdolność kredytową, określoną przez Bank na podstawie udokumentowanych dochodów z tytułu świadczonej pracy zarobkowej, emerytury, renty, prowadzonej działalności gospodarczej lub innych źródeł dochodów, zapewniających spłatę kredytu wraz z odsetkami,

2)    ustanowi prawne zabezpieczenie zwrotności kredytu

6

Maksymalna wysokość:

do 100% całkowitych kosztów inwestycji

7

Minimalna wysokość:

nie dotyczy

8

Maksymalny okres kredytowania:

do 20 lat.

9

Karencja w spłacie

W czasie realizacji inwestycji Bank może stosować karencję w spłacie kapitału, przez okres nie dłuższy niż 2 lata licząc od daty uruchomienia kredytu/I transzy kredytu. Kredytobiorca jest obowiązany do spłacania za ten okres odsetek naliczonych od kwoty wykorzystanego kredytu w terminach ustalonych w umowie kredytu.

 

10

Termin wymagalności:

dowolny dzień miesiąca, wynikający z umowy.

11

Formy zabezpieczenia:

1)       weksel,

2)       zabezpieczenie hipoteczne

3)       inne wymagane przez bank.

12

Oprocentowanie:

kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, szczegóły oprocentowania w Tabeli oprocentowania

13

Częstotliwość obliczania odsetek:

odsetki oblicza się w miesięcznych okresach obrachunkowych na dzień wymagalności, począwszy od dnia wypłaty kredytu do dnia poprzedzającego termin jego spłaty.

14

Forma i sposób wypłaty kredytu:

kredyt wypłacany jest po spełnieniu warunków umowy – jednorazowo lub w transzach
w formie gotówkowej w kasie banku lub bezgotówkowej poprzez
przekazanie środków bezpośrednio na wskazany rachunek

15

Forma i sposób spłaty kapitału:

1)       w terminach wymagalności, w ratach miesięcznych z rachunku technicznego albo
z ROR – w formie bezgotówkowej,

2)       forma spłaty: raty według formuły annuitetowej lub malejącej. 

16

Forma i sposób spłaty odsetek:

miesięcznie – w dniu wymagalności, spłaty dokonywane są z rachunku obsługi kredytu, którym może być rachunek spłaty kredytu lub ROR - kredytobiorca w terminach
i kwotach wskazanych w umowie i harmonogramie zobowiązany jest zapewnić na tym rachunku środki, przeznaczone na spłatę kredytu, odsetek, prowizji, opłat.

17

Kolejność zaksięgowania wpływających spłat: 

1)       prowizje i opłaty oraz koszty poniesione przez bank, które kredytobiorca zobowiązany jest zwrócić zgodnie z umową,

2)       odsetki od zadłużenia przeterminowanego,

3)       odsetki zapadłe (zaległe),

4)       kapitał przeterminowany,

5)       odsetki bieżące naliczane do dnia poprzedzającego wpływ środków na spłatę   zadłużenia,

6)       kapitał bieżący.

18

Skutki wcześniejszej spłaty:

1)       kredytobiorca może w każdym czasie dokonać wcześniejszej, niż w terminach określonych w harmonogramie, spłaty części lub całości kredytu ‑ w celu umożliwienia rozliczenia wcześniejszej spłaty kredytobiorca składa dyspozycję wcześniejszej spłaty kredytu,

2)       jeżeli kredytobiorca spłaca kredyt przed terminem, wówczas nie jest zobowiązany do zapłaty oprocentowania za okres po spłacie kredytu, a całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócony został czas obowiązywania umowy, chociażby kredytobiorca poniósł je przed wcześniejszą spłatą,

3)       za wcześniejszą spłatę opłata nie jest pobierana.

19

Skutki późniejszej spłaty:

1)       niespłacona w terminie wymagalna część lub całość raty kredytu staje
się zadłużeniem przeterminowanym,

2)       od kwoty zadłużenia przeterminowanego nalicza się i pobiera odsetki według stopy dla kredytów przeterminowanych i postawionych w stan natychmiastowej wymagalności określonej w przepisach wewnętrznych banku.

20

Prolongata spłaty:

dozwolona w formie aneksu do umowy przy zachowaniu maksymalnego okresu kredytowania.

21

Prowizje i opłaty:

zgodnie z taryfą obowiązującą w banku,

 

22

Warunki wypowiedzenia umowy:

Bank może wypowiedzieć umowę kredytu w przypadkach określonych w umowie kredytu

23

Termin wypowiedzenia:

30 dni.

24

Rozwiązania szczegółowe: 

dokumentowanie dochodów w postaci  zaświadczeń z zakładu pracy, decyzji
 z ZUS/KRUS dot. Emerytur i rent,

dla klientów banku – na podstawie oświadczeń o dochodach i zatrudnieniu

Bank Spółdzielczy w Nasielsku, zwany dalej "Bankiem" oświadcza, iż opublikowane na niniejszej stronie internetowej informacje, mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty Banku w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.
Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań, podejmowanych w oparciu o te informacje.
Bank nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach WWW, do których łącza zostały umieszczone na niniejszym serwisie.
Copyright Bank Spółdzielczy w Nasielsku