Kredyt gotówkowy

Drukuj

 

BANK  SPÓŁDZIELCZY W  NASIELSKU

 

SPECYFIKACJA PRODUKTU

KREDYT GOTÓWKOWY

 

1.

Nazwa produktu:

kredyt gotówkowy

2.

Klient:

1) osoby prywatne – konsumenci,

2) status dewizowy – rezydent.

3.

Przeznaczenie:

dowolny cel konsumpcyjny.

4.

Waluta:

PLN.

5.

Warunki otrzymania:

1)       posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

2)       posiadanie zdolności kredytowej,

3)       pozytywna ocena wiarygodności,

4)       posiadanie udokumentowanego źródła dochodów.

 

6.

Maksymalna wysokość:

255 550,00 zł.

7.

Minimalna wysokość:

500,00 zł.

8.

Maksymalny okres kredytowania:

do 10 lat.

9.

Termin wymagalności:

dowolny dzień miesiąca, wynikający z zawartej umowy

10.

Formy zabezpieczenia:

1)       weksel,

2)       poręczenie,

3)       inne z wyłączeniem zabezpieczenia hipotecznego.

11.

Udział własny klienta:

nie jest wymagany.

12.

Oprocentowanie:

wysokość oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej, określanej decyzją zarządu banku zgodnie z wewnętrznymi przepisami.

13.

Częstotliwość obliczania odsetek:

odsetki oblicza się w miesięcznych okresach obrachunkowych na dzień wymagalności, począwszy od dnia wypłaty kredytu do dnia poprzedzającego termin jego spłaty.

14.

Forma i sposób wypłaty kredytu:

kredyt wypłacany jest po spełnieniu warunków umowy – jednorazowo w formie gotówkowej w kasie banku albo bezgotówkowej (przelewem na rachunek wskazany przez kredytobiorcę).

15.

Forma i sposób spłaty kapitału:

1)       w terminach wymagalności, w ratach miesięcznych z rachunku technicznego albo
z ROR – w formie bezgotówkowej,

2)       forma spłaty: raty według formuły annuitetowej lub malejącej. 

16.

Forma i sposób spłaty odsetek:

miesięcznie – w dniu wymagalności, spłata następuje z rachunku technicznego albo
z ROR – w formie bezgotówkowej.

17.

Minimalna kwota spłaty:

nie dotyczy.

18.

Kolejność zaksięgowania wpływających spłat: 

1)       prowizje i opłaty oraz koszty poniesione przez bank, które kredytobiorca zobowiązany jest zwrócić zgodnie z umową,

2)       odsetki od zadłużenia przeterminowanego,

3)       odsetki zapadłe (zaległe),

4)       kapitał przeterminowany,

5)       odsetki bieżące naliczane do dnia poprzedzającego wpływ środków na spłatę   zadłużenia,

6)       kapitał bieżący.

19.

Karencja w spłacie kapitału:

nie dotyczy.

20.

Zawieszenie spłaty odsetek:

nie dotyczy.

21.

Skutki wcześniejszej spłaty:

1)       kredytobiorca może w każdym czasie dokonać wcześniejszej, niż w terminach określonych w harmonogramie, spłaty części lub całości kredytu ‑ W celu umożliwienia rozliczenia wcześniejszej spłaty kredytobiorca składa dyspozycję wcześniejszej spłaty kredytu,

2)       jeżeli kredytobiorca spłaca kredyt przed terminem, wówczas nie jest zobowiązany do zapłaty oprocentowania za okres po spłacie kredytu, a całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócony został czas obowiązywania umowy, chociażby kredytobiorca poniósł je przed wcześniejszą spłatą,

3)       za wcześniejszą spłatę opłata nie jest pobierana.

22.

Skutki późniejszej spłaty:

1)       niespłacona w terminie wymagalna część lub całość raty kredytu staje się zadłużeniem przeterminowanym,

2)       od kwoty zadłużenia przeterminowanego nalicza się i pobiera odsetki według stopy dla kredytów przeterminowanych i postawionych w stan natychmiastowej wymagalności określonej w przepisach wewnętrznych banku.

23.

Wykorzystanie spłaconej kwoty kapitału:

nie dotyczy.

24.

Prolongata spłaty:

dozwolona w formie aneksu do umowy przy zachowaniu maksymalnego okresu kredytowania.

25.

Prowizje i opłaty:

1)       zgodnie z taryfą obowiązującą w banku,

2)       prowizja przygotowawcza pobierana jest jednorazowo nie później niż w dniu wypłaty kredytu z kwoty wypłaconego kredytu lub gotówką w kasie,

3)       opłata za monit/upomnienie, wezwanie do zapłaty – pobierane są gotówkowo
lub bezgotówkowo z rachunku,

4)       opłaty pobierane są jednorazowo w formie gotówkowej albo bezgotówkowej przed dokonaniem czynności, za którą pobierana jest opłata.

26.

Warunki wypowiedzenia umowy:

bank może wypowiedzieć umowę w przypadku:

1)    nie  spłacenia przez kredytobiorcę, w terminach określonych w umowie, pełnych rat kredytu za co najmniej dwa okresy płatności, po uprzednim wezwaniu kredytobiorcy, do zapłaty zaległych rat w terminie nie krótszym niż 7 dni od otrzymania wezwania, pod rygorem wypowiedzenia umowy,

2)    nie dokonania zmiany lub ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu w sytuacji określonej w § 11 ust. 1 umowy,

3)    wszczęcia postępowania egzekucyjnego wobec kredytobiorcy przez innego jego wierzyciela,

4)    stwierdzenia niezgodności ze stanem faktycznym lub prawnym któregokolwiek z oświadczeń kredytobiorcy złożonego we wniosku o udzielenie kredytu lub innym dokumencie złożonym w banku w związku z ubieganiem się o kredyt oraz udzieleniem kredytu lub dokumentów dostarczonych przez kredytobiorcę w trakcie trwania umowy, 

5)    złożenia przez kredytobiorcę wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,

6)    dwukrotnego następującego po sobie naruszenia obowiązku , o którym mowa
 w
§ 13 ust. 1  i ust. 3 umowy.

27.

Termin wypowiedzenia:

30 dni.

 

28.

Powiązania z innymi produktami:

ROR.

29.

Rozwiązania szczegółowe: 

dokumentowanie dochodów w postaci  zaświadczeń z zakładu pracy, decyzji
 z ZUS/KRUS dot. Emerytur i rent,

dla klientów banku – na podstawie oświadczeń o dochodach i zatrudnieniu

Bank Spółdzielczy w Nasielsku, zwany dalej "Bankiem" oświadcza, iż opublikowane na niniejszej stronie internetowej informacje, mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty Banku w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.
Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań, podejmowanych w oparciu o te informacje.
Bank nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach WWW, do których łącza zostały umieszczone na niniejszym serwisie.
Copyright Bank Spółdzielczy w Nasielsku