Kredyt w rachunku bieżącym

Drukuj

Osoby uprawnione

Osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą oraz  instytucje posiadające zdolność kredytową; posiadający stałe miejsce zamieszkania lub prowadzenia działalności na terenie działania Banku.

 

Przeznaczenie kredytu

Sfinansowanie bieżącej działalności dla podmiotów posiadających rachunek bieżący, prowadzony od minimum sześciu miesięcy w Banku.

 

Kwota kredytu

Kwota kredytu do 100% potrzeb bieżącej działalności. 

 

Waluta kredytu

Kredyt udzielany jest w PLN.

 

Termin spłaty

Kredyt może zostać udzielony na 1 rok.

Bank Spółdzielczy w Nasielsku z siedzibą w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Kościuszki 19, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców Nr 0000052598,NIP 568-000-24-94, REGON 000509086
Copyright Bank Spółdzielczy w Nasielsku