Kredyt pomostowy

Drukuj
 1.  

Nazwa produktu

kredyt inwestycyjny pomostowy

 1.  

Klient

podmiot, który ubiega się lub taki, któremu już przyznano dofinansowanie do przedsięwzięcia ze środków zagranicznych funduszy pomocowych
za pośrednictwem jednostki kontraktującej (ARiMR, PARP lub inny organ występujący w roli instytucji przyznającej fundusze pomocowe)

 1.  

Wyróżnik marketingowy

„POMOSTOWY” - dla przedsiębiorców,

 1.  

Przeznaczenie

realizacja przedsięwzięć z udziałem dotacji z zagranicznych funduszy pomocowych, pomostowe finansowanie części podlegającej dotacji
lub/i uzupełnienie środków własnych beneficjenta

 1.  

Waluta

PLN

 1.  

Warunki udzielenia

1)     posiadanie w banku rachunku bieżącego od co najmniej 6-ściu miesięcy – bank może od tego wymogu odstąpić w przypadku przeniesienia rachunku
z innego banku (6-ścio miesięczną historią rachunku)

2)     złożenie wniosku wraz z dokumentacją wymaganą przez bank oraz przez dany program, pozwalającą bankowi ocenić zgodność przedsięwzięcia
z zasadami programu

3)     zgodność planowanego przedsięwzięcia z zasadami programu pomocowego

4)     przedstawienie kopii wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami
lub/i umowy o dofinansowanie, jeżeli została już zawarta

5)     posiadanie zdolności kredytowej wykonanej przy założeniu, że beneficjent
nie otrzyma wsparcia ze środków funduszy pomocowych i cały kredyt będzie spłacał z własnych zysków

6)     zawarcie umowy o kredyt i udzielenie bankowi pełnomocnictwa do pobrania z rachunku środków pochodzących z dotacji na spłatę kredytu - jeśli ustalono spłatę kredytu z dotacji oraz wskazanie tego rachunku jednostce kontraktującej jako właściwy do przekazania środków dotacji

 1.  

Kwota minimalna

nie została określona

 1.  

Kwota maksymalna

wyznaczana w oparciu o:

1) aktualną i prognozowaną sytuację ekonomiczno-finansową wnioskodawcy

2) ocenę zdolności kredytowej

3) zasady poszczególnych programów pomocowych

4) rodzaj i wartość proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu

kredytowaniu podlegają koszty kwalifikowane przedsięwzięcia (ta część kosztów, na podstawie których instytucja kontraktująca określa wielkość dofinansowania)

gdy kredytobiorca jest płatnikiem VAT – kredytowana jest wartość netto
(z wyłączeniem VAT)

 1.  

Maksymalny okres kredytowania

10 lat

 1.  

Formy zabezpieczenia

wszystkie stosowane w banku formy zabezpieczeń, w szczególności:

1)   pełnomocnictwo do pobrania środków z rachunku kredytobiorcy (cesja
w przypadku rachunku prowadzonego w innym banku), na który zostaną przekazane środki z dotacji,

2)   cesja wierzytelności z umowy zawartej z jednostką kontraktującą

3)   zabezpieczenie na przedmiocie kredytowania,

4)   dodatkowe zabezpieczenia

przyjmując zabezpieczenie bank uwzględnia ograniczenia wynikające
z programów, np. brak możliwości przewłaszczenia rzeczy nabytych z udziałem dotacji

 1.  

Udział własny kredytobiorcy

min. 10% - bank może odstąpić od tego wymogu, jeśli jest to zgodne
z zasadami danego programu

 1.  

Oprocentowanie

zgodnie z Tabelą oprocentowania

 1.  

Częstotliwość naliczania odsetek

naliczane i pobierane miesięcznie

 1.  

Forma i sposób wypłaty

jednorazowo/w transzach, bezgotówkowo w formie zapłaty za faktury lub
na wskazany rachunek wykonawcy, po przedstawieniu zaakceptowanych przez bank dokumentów poświadczających zakup lub wykonanie usługi

w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wypłatę części kredytu
w formie gotówkowej lub przelewu na jego rachunek, przy zachowaniu zasady, że kolejne transze wypłacane są po rozliczeniu poprzedniej

 1.  

Forma i sposób spłaty kredytu, odsetek, prowizji i innych opłat

1)   spłata kredytu w części dotyczącej środków otrzymanych z dotacji następuje przez realizację przez bank pełnomocnictwa, niezwłocznie
po przekazaniu środków przez jednostkę kontraktującą, pozostała część kredytu podlega spłacie w terminach i kwotach określonych w umowie kredytowej

2)   na pisemny wniosek klienta dopuszcza się rozterminowanie całości kredytu, bez uwzględnienia spłaty części z dotacji

 1.  

Minimalna kwota spłaty

zgodnie z ustalonym harmonogramem

 1.  

Kolejność księgowania

wpływających spłat

1)   prowizje i opłaty, inne koszty wynikające z umowy

2)   odsetki od przeterminowanych należności

3)   odsetki zaległe od kredytu

4)   kapitał zaległy

5)   odsetki bieżące od kredytu

6)   kapitał bieżący

 1.  

Karencja w spłacie kapitału

możliwa na wniosek kredytobiorcy - ustalana jest na czas niezbędny do zakończenia finansowanej inwestycji (projektu) lub/i wpływu dotacji

 1.  

Skutki wcześniejszej spłaty

rata wpłacona w terminie wcześniejszym lub w kwocie wyższej niż wynika to
z harmonogramu powoduje zmniejszenie kwoty zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu w terminie i w wysokości wynikających z harmonogramu, chyba, że jest inna, odrębna dyspozycja kredytobiorcy – Bank nie pobiera prowizji
za wcześniejszą spłatę

 1.  

Skutki późniejszej spłaty

 

kredyt niespłacony w wyznaczonym terminie, następnego dnia staje się zadłużeniem przeterminowanym, oprocentowanym wg podwyższonej stopy procentowej

 1.  

Ponowne wykorzystanie

udzielany w rachunku kredytowym - nieodnawialny - częściowa lub całkowita spłata nie daje możliwości ponownego wykorzystania

 1.  

Przedłużenie okresu kredytowania

możliwe na wniosek kredytobiorcy, jednak okres kredytowania nie może przekroczyć 10 lat

 1.  

Prowizje i opłaty

zgodnie z Taryfą prowizji i opłat

 1.  

Warunki wypowiedzenia umowy

bank ma prawo wstrzymać lub wypowiedzieć umowę w całości lub w części
w przypadkach określonych w umowie i regulaminie

 1.  

Termin wypowiedzenia umowy

30 dni, a w przypadku zagrożenia upadłością kredytobiorcy - 7 dni, biegnie
od dnia następnego po dniu doręczenia kredytobiorcy pisma banku informującego
o wypowiedzeniu umowy

 1.  

Powiązania z innymi produktami

rachunek bieżący, kredyt w rachunku bieżącym, kredyt obrotowy

 1.  

Rozwiązania szczegółowe

 

1)    przy udzielaniu kredytu mają zastosowanie przepisy określające zasady udzielania wsparcia ze środków funduszy pomocowych, zawarte
w dokumentach programowych związanych z funduszami pomocowymi,
w szczególności uszczegółowienia do programów, rozporządzenia wykonawcze oraz dokumenty konkursowe

2)    po podjęciu decyzji kredytowej bank wystawia promesę udzielenia kredytu lub gdy wnioskodawca ma już zawartą umowę z jednostką kontraktującą zawiera z nim umowę o kredyt

3)    wystawiając promesę pracownik banku sprawdza, czy jednostka kontraktująca wprowadziła wzór promesy udzielenia kredytu do stosowania - kredytu różniący się od obowiązującego w banku lub wytyczne w zakresie zapisów, które powinny być uwzględnione w wystawianej promesie kredytowej

4)    jeśli procedura programu/działania w ramach programu, pozwala rozpocząć przedsięwzięcie po złożeniu wniosku o dotację, możliwe jest wcześniejsze zawarcie umowy kredytowej

5)    umowa o kredyt musi być spójna w zakresie planowanego przedsięwzięcia
z umową o pomoc finansową ze środków funduszy pomocowych lub/i złożonym wnioskiem (jeśli umowa o kredyt jest podpisywana przed umową
o pomoc finansową)

6)    w okresie kredytowania bank kontroluje przestrzeganie przez kredytobiorcę zapisów umowy o dotację, których naruszenie powoduje konieczność  zwrotu dotacji, np. utrzymywanie liczby etatów  - jeśli dotacja dotyczyła tworzenia miejsc pracy, czy kredytobiorca nie zbył przedmiotu dotacji, nie zaprzestał prowadzenia działalności będącej przedmiotem dotacji, itp.

 1.  

Regulacje dotyczące funkcjonowania produktu

1) „Regulamin udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Nasielsku”

2) „Zasady udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Banku Spółdzielczym w Nasielsku”

3)  „Instrukcja prawnych form zabezpieczeń wierzytelności banku w Banku Spółdzielczym w Nasielsku”

 

 

 

Bank Spółdzielczy w Nasielsku z siedzibą w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Kościuszki 19, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców Nr 0000052598,NIP 568-000-24-94, REGON 000509086
Copyright Bank Spółdzielczy w Nasielsku