Kredyt dla nowotworzonych podmiotów gospodarczych

Drukuj

 

Przeznaczenie kredytu

1)  budowie obiektów związanych z  wykonywaniem produkcji, usług
lub handlu,

2)  zakupie budynków, obiektów, hal i pawilonów związanych
z prowadzeniem produkcji, usług lub handlu,

3)  zakupie pojazdów związanych z działalnością gospodarczą,

4)  zakupie wyposażenia, maszyn i urządzeń, surowców i materiałów.

 

Kwota kredytu

Kwota kredytu nie może przekroczyć 80% wartości nakładów inwestycyjnych. 

 

Waluta kredytu

Kredyt udzielany jest w PLN.

 

Termin spłaty

Kredyt może zostać udzielony maksymalnie na 15 lat.  Karencja w spłacie kredytu nie może przekroczyć 2 lat.

 

Bank Spółdzielczy w Nasielsku z siedzibą w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Kościuszki 19, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców Nr 0000052598,NIP 568-000-24-94, REGON 000509086
Copyright Bank Spółdzielczy w Nasielsku